Co można zmienić w trakcie budowy w stosunku do zatwierdzonego projektu ?

 

W czasie budowy można dokonać zmian i odstępstw od zatwierdzonego projektu jeśli są to tzw. zmiany nieistotne. Kwalifikację czy zmiana jest istotna czy nie dokonuje projektant wpisem w dziennik budowy.

Ogólnie można powiedzieć, że NIE można zmienić:

  • zakresu objętego planem zagospodarowania działki, zatem nie można przesunąć budynku na działce, zmienić wielkości tarasu, dojazdów, lokalizacji szamba, wjazdu na działkę itp.
  • kubatury budynku – a więc nie można zmienić gabarytów budynku, jego wysokości, kąta dachu, wielkości zadaszeń;
  • elementów podlegających uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i higieniczno-sanitarnych. Dotyczy to budynków, którego projekty są uzgadnianie przez w/w rzeczoznawców;
  • warunków użytkowania i dostępności do obiektu dla osób niepełnosprawnych.

 

Pozostałe zmiany są dozwolone (za zgodą projektanta).

Jeśli wystąpią zmiany nieistotne to podczas zgłaszania zakończenia budowy lub uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie należy sporządzić rysunki zamienne z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami. Rysunki te muszą być podpisanie przez kierownika budowy i projektanta.

  Poprzedni artykuł